Truy cập

Hôm nay:
102
Hôm qua:
145
Tuần này:
577
Tháng này:
7273
Tất cả:
255298

Ý kiến thăm dò

Định hướng pt 2020 - 2025

Ngày 03/10/2020 15:29:03

Định hướng pt 2020 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 05 năm 2016

CHỈ THỊ

V/v tăng cường triển khai thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90, phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh cũng đã thu được những thành quả đáng khích lệ, tỷ lệ người nhiễm HIV mới, tử vong và bệnh nhân chuyển AIDS giảm rõ rệt qua các năm.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: vấn đề kỳ thị đối với người nhiễm HIV vẫn còn tồn tại; tỷ lệ nhiễm HIV mới còn cao ở nhóm đối tượng nguy cơ cao (nghiện chích ma túy, mại dâm...).

Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hiệp quốc về việc thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020; Công văn số 862/BYT-UBQG50 ngày 18/02/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2016, để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90 vào năm 2017 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai rà soát, đôn đốc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2016, theo ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền ở cơ sở thực hiện tốt thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng đối với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

2. Sở Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS tỉnh:

- Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị y tế thực hiện theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt chú trọng các hoạt động để đạt chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90 vào năm 2017 phù hợp với Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2016 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/4/2016.

- Thành lập và kiện toàn các cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV tại Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức xét nghiệm phát hiện HIV theo các hình thức cố định và lưu động tại các xã, phường, thị trấn; rà soát, nắm chắc số bệnh nhân nhiễm HIV chưa được điều trị, chuyển gửi đến các cơ sở điều trị theo quy định.

- Thành lập và kiện toàn các cơ sở điều trị HIV tại Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi. Tổ chức thu dung bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS vào điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, tổ chức đào tạo, tập huấn đảm bảo nguồn nhân lực; dự kiến chỉ tiêu thực hiện đối với từng huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ cung ứng đủ sinh phẩm, hóa chất, vật tư và trang thiết bị thiết yếu nhằm đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình nghiện chích ma túy, mại dâm. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức triển khai lồng ghép các hoạt động phòng, chống ma túy với điều trị thay thế và xét nghiệm phát hiện HIV.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan trực thuộc thực hiện chi trả một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS qua hệ thống bảo hiểm. Đẩy mạnh và mở rộng việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đối với người nhiễm HIV/AIDS thông qua hệ thống Bảo hiểm y tế.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng và Đài truyền thanh cơ sở triển khai thực hiện tốt các chương trình truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và nội dung thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, thông tin về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng nguy cơ cao (nghiện chích ma túy, mại dâm, vợ hoặc chồng, con, bạn tình của người nhiễm HIV, quan hệ tình dục đồng giới...). Động viên, giới thiệu các đối tượng trên đi làm xét nghiệm HIV và điều trị đối với người nhiễm HIV.

- Chỉ đạo cơ quan văn hóa và truyền thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và các hoạt động trong chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

- Phối hợp với ngành Y tế và các ngành có liên quan cùng cấp tăng cường huy động các tổ chức dựa vào cộng đồng tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn kinh phí tự huy động được.

- Triển khai rộng khắp phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các phong trào, các cuộc vận động quần chúng, các sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


Phạm Đăng Quyền

Định hướng pt 2020 - 2025

Đăng lúc: 03/10/2020 15:29:03 (GMT+7)

Định hướng pt 2020 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 05 năm 2016

CHỈ THỊ

V/v tăng cường triển khai thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90, phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh cũng đã thu được những thành quả đáng khích lệ, tỷ lệ người nhiễm HIV mới, tử vong và bệnh nhân chuyển AIDS giảm rõ rệt qua các năm.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: vấn đề kỳ thị đối với người nhiễm HIV vẫn còn tồn tại; tỷ lệ nhiễm HIV mới còn cao ở nhóm đối tượng nguy cơ cao (nghiện chích ma túy, mại dâm...).

Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hiệp quốc về việc thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020; Công văn số 862/BYT-UBQG50 ngày 18/02/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2016, để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90 vào năm 2017 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai rà soát, đôn đốc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2016, theo ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền ở cơ sở thực hiện tốt thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng đối với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

2. Sở Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS tỉnh:

- Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị y tế thực hiện theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt chú trọng các hoạt động để đạt chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90 vào năm 2017 phù hợp với Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2016 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 28/4/2016.

- Thành lập và kiện toàn các cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV tại Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức xét nghiệm phát hiện HIV theo các hình thức cố định và lưu động tại các xã, phường, thị trấn; rà soát, nắm chắc số bệnh nhân nhiễm HIV chưa được điều trị, chuyển gửi đến các cơ sở điều trị theo quy định.

- Thành lập và kiện toàn các cơ sở điều trị HIV tại Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi. Tổ chức thu dung bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS vào điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, tổ chức đào tạo, tập huấn đảm bảo nguồn nhân lực; dự kiến chỉ tiêu thực hiện đối với từng huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ cung ứng đủ sinh phẩm, hóa chất, vật tư và trang thiết bị thiết yếu nhằm đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình nghiện chích ma túy, mại dâm. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức triển khai lồng ghép các hoạt động phòng, chống ma túy với điều trị thay thế và xét nghiệm phát hiện HIV.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan trực thuộc thực hiện chi trả một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS qua hệ thống bảo hiểm. Đẩy mạnh và mở rộng việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đối với người nhiễm HIV/AIDS thông qua hệ thống Bảo hiểm y tế.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng và Đài truyền thanh cơ sở triển khai thực hiện tốt các chương trình truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và nội dung thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, thông tin về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng nguy cơ cao (nghiện chích ma túy, mại dâm, vợ hoặc chồng, con, bạn tình của người nhiễm HIV, quan hệ tình dục đồng giới...). Động viên, giới thiệu các đối tượng trên đi làm xét nghiệm HIV và điều trị đối với người nhiễm HIV.

- Chỉ đạo cơ quan văn hóa và truyền thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và các hoạt động trong chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

- Phối hợp với ngành Y tế và các ngành có liên quan cùng cấp tăng cường huy động các tổ chức dựa vào cộng đồng tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS bằng nguồn kinh phí tự huy động được.

- Triển khai rộng khắp phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các phong trào, các cuộc vận động quần chúng, các sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


Phạm Đăng Quyền

Người tốt, việc tốt